Klik hier om lid te worden

Privacyverklaring Gooisch Fanfare Orkest

Beheer van alle persoonlijke gegevens: Johann Behrens, secretaris.
Adres: Aardjesberg 8, 1223 KM Hilversum
Telefoon: 035-6852233
Email: secretaris@gooischfanfareorkest.nl

Binnen onze vereniging worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt.     Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijnvoor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen endat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, tecorrigeren of te verwijderen;
 • wij eisen van partijen die persoonsgegevens nodig hebben voor controledoeleinden, b.v. een concourssecretariaat, zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan en na controle te verwijderen;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om beeld- en/of geluidmateriaal, waar u op voorkomt, te mogen publiceren op o.a. de website of promotiemateriaal.

In die gevallen waarin deze toestemming is vereist, wordt deze gegeven door bij aanvang van het lidmaatschap van het Gooisch Fanfare Orkest een verklaring te ondertekenen. In het geval van een minderjarig lid zal deze verklaring worden ondertekend door een ouder, verzorger of een wettelijk voogd.

Het Gooisch Fanfare Orkest is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens.

Bij het aangaan van een lidmaatschap verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluiten de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, waarvan bij opgave al duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • N(aam)A(dres)W(oonplaats) gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • Datum Lidmaatschap
 • Instrument
 • Lessen
 • Diploma’s

 

Ledeninlog.

Bij bepaalde onderdelen van onze website is een inlog nodig. Deze inlog krijgen leden van de webmaster toegezonden. Gekoppeld aan deze inlog zit de mailadres van de gebruiker. De inloggegevens staan versleuteld in de database van de website. Ook de webmaster heeft hier geen toegang toe. Het verkrijgen van een nieuw wachtwoord gebeurt daardoor geheel automatisch.

 

Contactformulier en Nieuwsbrief.

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over de diverse activiteiten binnen onze vereniging. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Verstrekking aan derden.

Voor de uitoefening van onze doelstelling en in het geval dat dit wettelijk verplicht is, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Dit zijn bonden waarbij wij zijn aangesloten, concourssecretariaten en overheden. Met deze derden maken wij afspraken dat zij op een veilige en betrouwbare wijze met de gegevens omgaan en alleen mogen gebruiken voor de gelegenheid waarvoor zij worden gevraagd. Indien de gegevens niet meer worden gebruikt dienen ze onverwijld te worden verwijderd.

 

Websites van derden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing voor websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging.

Wij nemen maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bewaartermijnen.

De persoonsgegevens worde bewaard gedurende het lidmaatschap. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden daarna gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

 

Wijziging in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)

Uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek sturen om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

 

Klachten.                          

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.